مقالات

چرا تمرکز نداریم؟ از آزمون آنلاین

چرا تمرکز نداریم؟ از آزمون آنلاین تمرکز چیست؟ چطور می توان تمرکز را افزایش داد؟ تمرکز یعنی تداوم دقت و توجه در انجام امور، که امری مستمر و مداوم باشد. یا به عبارتی، تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری …

تماس با خط 1
تماس با خط 2