مقالات

مطالعه بهتر برای آزمون آنلاین

مطالعه بهتر برای آزمون آنلاین   1- در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید: آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، آن را به …

تماس با خط 1
تماس با خط 2